REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń TRANSCOOL na rzecz klientów.
2. Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem jak również Polityką Prywatności i Cookies, a także z przyjęciem ich warunków.


2. Wycena

2.1 Cena

1. Biuro stosuje cennik dostępny na niniejszej stronie internetowej.
2. Cennik ten nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i przedstawia ceny minimalne.
3. Ostateczną cenę tłumaczenia ustala biuro, wedle warunków przedstawionych poniżej.

2.2 Sposoby dostarczania dokumentów do tłumaczenia i zgłaszania zapotrzebowania na tłumaczenie ustne
1. Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć do biura w następujący sposób:
- osobiście, w siedzibie Biura;
- mailowo, na adres poczty elektronicznej tlumaczenia@transcool.pl;
- przesyłką pocztową/kurierską, na adres siedziby biura podany w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej;
- za pomocą formularza wyceny dostępnego w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej;
2. Zapotrzebowanie na tłumaczenie ustne zgłaszać można w następujący sposób:
- osobiście, w siedzibie Biura;
- mailowo, na adres poczty elektronicznej tlumaczenia@transcool.pl;
- za pomocą formularza wyceny dostępnego w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej;
- telefonicznie, pod numerami telefonu podanymi w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej;
- za pośrednictwem portalu Facebook.

2.3 Tłumaczenia pisemne zwykłe (nieprzysięgłe)
1. Podstawą rozliczenia jest objętość tekstu oraz poziom jego trudności.
2. Poziom trudności każdorazowo ocenia biuro.
3. Objętość tekstu ustala się w następujący sposób:
- Jedna strona rozliczeniowa to 1600 znaków ze spacjami.
- Najmniejszą możliwą jednostką objętości jest 1 strona. Następnie ustalenia objętości dokumentu dokonuje się co 0,5 strony.
- W przypadku dokumentów edytowalnych, liczbę znaków ze spacjami w dokumencie klient może sprawdzić samodzielnie w programie Microsoft Word (zakładka „Recenzja”, opcja „Statystyka wyrazów”). Tym niemniej, ostateczną liczbę znaków w dokumencie ustala biuro.
4. Biuro dokonuje wyceny nieodpłatnie, zarówno w przypadku dokumentów edytowalnych jak i nieedytowalnych.

2.4 Tłumaczenia pisemne przysięgłe (uwierzytelnione/poświadczone)
1. Podstawą rozliczenia jest objętość tekstu oraz poziom jego trudności.
2. Poziom trudności każdorazowo ocenia biuro.
3. Objętość tekstu ustala się w następujący sposób:
- Jedna strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r.)
- Jednostką objętości jest zawsze 1 pełna strona (nie stosuje się rozliczenia w oparciu o połówki stron).
- W przypadku dokumentów edytowalnych, liczbę znaków ze spacjami w dokumencie klient może sprawdzić samodzielnie w programie Microsoft Word (zakładka „Recenzja”, opcja „Statystyka wyrazów”) lub otrzymać dokładną wycenę od Biura.
4. Biuro dokonuje wyceny nieodpłatnie, zarówno w przypadku dokumentów edytowalnych jak i nieedytowalnych.

2.5 Tłumaczenia ustne, zwykłe i przysięgłe
1. Podstawą rozliczenia jest czas pracy tłumacza oraz poziom trudności/tematyka tłumaczenia.
2. Poziom trudności każdorazowo ocenia biuro.
3. Czas pracy tłumacza liczy się w godzinach.
- W przypadku tłumaczeń zwykłych: najmniejszą możliwą jednostką rozliczeniową jest 1 pełna godzina. Następnie czas pracy tłumacza przyrasta co pół godziny.
- W przypadku tłumaczeń przysięgłych: jednostką rozliczeniową jest zawsze pełna godzina (nie stosuje się rozliczenia w oparciu o 30-minutowe odcinki czasu).

3. Termin realizacji
1. Termin realizacji ustala ostatecznie biuro.
2. Termin realizacji podawany jest w dniach roboczych, z wyłączeniem sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w odniesieniu do których Biuro poinformuje klienta o przerwie w pracy na etapie składania zamówienia.
3. Termin realizacji biegnie od chwili otrzymania przedpłaty/zapłaty odpowiedniej zaliczki (na podstawie potwierdzenia tego faktu przez Biuro) lub od chwili otrzymania potwierdzenia dokonania przelewu środków.
4. Biuro dokłada wszelkich starań celem dotrzymania ustalonych z klientów terminów, zastrzega sobie jednak prawo do powołania się na siłę wyższą. Siła wyższa obejmuje wszelkie okoliczności wykraczające w sposób uzasadniony poza kontrolę Biura (w tym awarie techniczne).

4. Złożenie zamówienia

4.1 Sposoby składania zamówień

1. Zamówienie wymaga formy pisemnej. W związku z tym, zamówienia można składać w następujący sposób:
- osobiście w biurze (na podstawie wypełnionego w biurze formularza zamówienia);
- mailowo (na podstawie maila potwierdzającego złożenie zamówienia).
2. Dodatkowe formy kontaktu oferowane przez biuro służą jedynie do celów informacyjnych. Obejmuje to kontakt:
- telefoniczny;
- za pośrednictwem portalu Facebook;
- za pośrednictwem formularza wyceny dostępnego na niniejszej stronie internetowej.
3. Przy przyjęciu zamówienia Biuro podaje jego numer. W przypadku osób odbierających tłumaczenia pisemne osobiście w siedzibie Biura, Biuro wydaje dokumenty na podstawie podania numeru zamówienia. Jeśli klient nie jest w stanie podać numeru zamówienia, Biuro wyda tłumaczenie (oraz oryginał dokumentu, jeśli takowy został dostarczony do siedziby Biura) wyłącznie na podstawie potwierdzenia tożsamości odbierającego z danymi klienta składającego zamówienie, zawartymi w formularzu zamówienia lub wiadomości mailowej stanowiącej podstawę przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. W przypadku zawarcia z Biurem umowy w sprawie współpracy, obowiązują postanowienia dotyczące sposobów składania zamówienia określone w takowej umowie.
4.2 Warunki rozpoczęcia realizacji zamówienia
1. Każdy klient składający zamówienie po raz pierwszy jest zobowiązany do uiszczenia przedpłaty lub zaliczki w wysokości 50%. Decyzję w tej kwestii podejmuje Biuro.
2. Biuro może odstąpić od wymogu zawartego w punkcie 1 powyżej wyłącznie wedle własnego uznania.
3. Klienci składający kolejne zamówienia są zobowiązani do uiszczenia przedpłaty lub zaliczki na życzenie Biura (informacja taka zostanie przedstawiona klientowi na etapie składania zamówienia).
4.3 Odstąpienie od zamówienia
1. W przypadku rezygnacji z realizacji tłumaczenia po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Biuro, klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości równej 100% wartości zamówienia. Biuro ma prawo do wskazania niższej kwoty kary umownej lub odstąpienia od jej egzekwowania wedle własnej decyzji.

5. Odpowiedzialność Biura i reklamacje
1. Odpowiedzialność finansowa Biura z tytułu dokonanego tłumaczenia jest ograniczona wyłącznie do wartości netto danego zamówienia.
2. W przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie przyspieszonym lub ekspresowym (wedle ustaleń poczynionych z klientem), Biuro zastrzega możliwość wystąpienia błędów wynikających z narzuconego przez klienta tempa prac. W takowym przypadku Biuro zobowiązuje się do nieodpłatnej korekty tekstów w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia od klienta. Z tytułu takowych wad tłumaczenia, klientowi nie przysługują żadne inne prawa.
3.  W przypadku tłumaczeń realizowanych w trybie standardowym, w razie ewentualnych wad tłumaczenia klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje przyjmowane są pod warunkiem ich uzasadnienia, wskazania konkretnych zastrzeżeń i zgłoszenia w terminie do 14 dni roboczych od daty przekazania gotowego tłumaczenia klientowi lub od dnia zakończenia realizacji tłumaczenia ustnego. Nie przyjmuje się reklamacji opartych wyłącznie na preferencjach stylistycznych i estetycznych.
4. Od zgłoszenia reklamacji, Biuru przysługuje 7-dniowy termin na jej rozpatrzenie. W razie przyjęcia reklamacji, Biuro dokona korekty tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie – określanym każdorazowo przez Biuro.
5.  Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy (językowe, merytoryczne, itp.) zawarte w oryginale przedłożonym do tłumaczenia.

6. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w odniesieniu do wszelkich tłumaczeń realizowanych przez Biuro, poza przypadkami zawarcia z klientem oddzielnych umów, które wyłączają jego zastosowanie. W takowych przypadkach stosuje się warunków określone w takowych umowach.
2. Niniejszy regulamin podlega i interpretowany jest zgodnie z przepisami prawa polskiego.
3. Wszelkie spory, których Biuro i klient nie rozwiążą polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Biura.

 

KONTAKT

Biuro Tłumaczeń TRANSCOOL
ul. Generała Jerzego Ziętka 3/1
41-400 Mysłowice k/Katowic
NIP: 222-089-13-96

Dane kontaktowe:
Tel.: 509-916-887
E-mail: tlumaczenia@transcool.pl

Konto bankowe:
ING Bank Śląski   04 1050 1634 1000 0090 9127 3582

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej transcool.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.